За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № КЛ-1265/24.06.2013г.

ДО Вежди Вейсал Наки
с.Звезделина, Община Кърджали

    Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-100/08.04.2011г., издадена от Началника на РДНСК Южен централен район, за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда”, находящ се в землището на с.Звезделина,в заливаемата зона на яз.Студен Кладенец”,Община Кърджали.
    Уведомяваме Ви, че с Възлагателно писмо изх. № КЛ-1265-04-458/19.06.2013г. на Началника на ДНСК е определено на 01.07.2013г. от 10.00 часа да се пристъпи към принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-100/08.04.2011г., издадена от Началника на РДНСК-Южен централен район, за премахване на незаконен строеж: „Вилна сграда”, находящ се в землището на с.Звезделина,в заливаемата зона на яз.Студен Кладенец”,Община Кърджали.
    Предвид горното е необходимо да осигурите достъп до строежа за изпълнение на горепосочената заповед.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност