За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.7.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: “Аполония плюс“ ЕООД, ЕИК 200438981, със седалище и адрес на управление общ. Несебър, гр. Свети Влас, ул. Манастирска №1,
представлявано от Александър Петрович Поправко

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Хотел категория 5 звезди” находящ се в ПИ с идентификатор 66528.4.256 по кадастралната карта на с. Синеморец, м. "Поляните", община Царево е съставен Констативен акт № 9 / 12.07.2021г. на основание чл. на чл. 224, ал.1 т. 7 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ за спиране на строителството.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - гр. Бургас с административен адрес: бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5.
    Възражения по съставения констативен акт може да се подават в РДНСК - гр. Бургас , бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5, бул. ”Стефан Стамболов” №120, ет.5, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност