За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.10.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ОН - 994 - 1/2020 г.

ДО: НЕИЗВЕСТЕН

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Базова приемно-предавателна станция за мобилни комуникации” с височина ? 8м, монтирана на ремарке с приблизителни размери 4,00/2,00 м. находящ в имот с идентификатор 51500.507.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Несебър с предназначение - за второстепенна улица е съставен Констативен акт № 4 / 01.10.2020г. на основание чл. 225 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - гр.Бургас с административен адрес: бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5.
    Възражения по съставения констативен акт може да се подават в РДНСК - гр. Бургас , бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5, бул. ”Стефан Стамболов” №120, ет.5, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност