За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.4.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С18-3986-1/2021г.

ДО
Етажна собственост на ул.“Денкоглу“ №30, гр.София,
с Управител Я.Й.А.; и до Б.П.Н. и М.Н.Н.

    Уведомяваме Ви, че с Констативен акт №С18-3986-1/08.05.2019г. и Констативен протокол №С18-3986-3/12.01.2021г., неразделна част към него, съставени от служители на РДНСК София е образувано административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строеж: „Преустройство на апартамент, към който е приобщено таванско помещение и асансьорна шахта“ находящ се в сградата в УПИ XIII, кв.304, м.“Центъра“, с административен адрес: гр. София, район „Триадица“-Столична община, ул.“Денкоглу“ №30, етаж 6.
    Констативен акт №С18-3986-1/08.05.2019г. и Констативен протокол №С18-3986-3/12.01.2021г., неразделна част към него, може да Ви бъдат връчени в РДНСК София, ул. „Алабин“ №35, ет.4, стая 403.
    Възражения по Констативен акт №С18-3986-1/08.05.2019г. и Констативен протокол №С18-3986-3/12.01.2021г., неразделна част към него, може да подадете в РДНСК София в 7 дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето съобщение.
    Настоящето съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на ………………. и Удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на § 4, ал.2, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност