За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.1.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С19-3553/2021г.

ДО:
А. П. В. в качеството й на съсобственик на ап.№4, находящ се в жилищна сграда - бл.№361, вх.А, ет.1, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“.

    Уведомяваме Ви, че с Констативен акт №С19-3553-1/06.10.2020г., съставен от служители на РДНСК София е образувано административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строеж: „Пристройка към ап.№4, ет.1, вх.А, на бл.№361“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.280“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бл.№361, вх.А, ет.1, ап.№4.
    Констативен акт №С19-3553-1/06.10.2020г., може да Ви бъде връчена в РДНСК София, ул. „Алабин“ №35, ет.4.
    Възражения по Констаивен акт №С19-3553-1/06.10.2020г. може да подадете в РДНСК София в 7 дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето съобщение.
    Настоящето съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 27.01.2021г. и Удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на § 4, ал.2, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност