За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Бл-240/2013г.ДО
Валентин Методиев Ангелов
гр.Благоевград, ул.”Братя Иванови”№4,вх.4, ет.4

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-2123-05-246/17.07.2013г. на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-БД-51/15.06.2009г. на РДНСК-Благоевград за премахване на незаконен строеж „Вилна сграда”, находящ се в урегулиран поземлен имот І, кв.4 по плана на м-та „Бодрост”, землището на с.Бистрица, община Благоевград, като премахването на строежа следва да се извърши в срок от 10.30часа на 29.07.2013г. до 17.30часа на 13.08.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград, адрес гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49 при РДНСК Югозападен район.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност