За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.11.2012 г.

Съобщение

до: Азиз Мустафа Азиз
Селиме Хюсеинова Азиз
ул.”Стара планина” №10, гр.Търговище

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№ВН-2765-10-898/16.11.2012г. на Началника на ДНСК, принудителното изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-СИР-67/28.03.2011г. за премахване на незаконен строеж „Пристройка от допълващо застрояване/барбекю/”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-4185, кв.181 по плана на гр.Търговище, с административен адрес: ул. „Стара планина”№10, гр.Търговище, е възложено на „НСП-АТ”ЕООД гр.Шумен, съгласно сключен договор №ФО-13-546/05.10.2012г. Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 11.00 ч.на 26.11.2012г. до 17.30 ч. на 27.11.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел ”Национален строителен контрол” Търговище, с адрес гр.Търговище, ул.”Преслав” №2, всеки работен ден от 9.00 до 17.30ч.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност