За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С4-1285-06-033/26.11.2012г.

ДОСПАС ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
ГР.СОФИЯ, КВ.“БАРИТЕ” №118
СПАС ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
С. БАЛЬОВИЦА, ОБЛАСТ МОНТАНА

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№СО-2650-11-038/22.11.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-СО-68/11.10.2007г. за премахване на незаконен строеж “Едноетажна сграда (метална конструкция)”, находящ се в имот пл.№596, к.л.№376, м.“Барите” по плана на гр.София, е възложено на “МАТОНЕ Д” ЕООД, съгласно сключен договор №СО-2650-05-552/30.07.2010г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 03.12.2012г. до 17,30 часа на 06.12.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност