За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Б - 350 /28.10.2016г.

ДО: „КОНСОРЦИУМ ВАРНА ПРО ЕНЕРДЖИ” ООД
гр.Варна, бул.”ПРИМОРСКИ” №65
правител: Ангел Грудев Дуков

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Газоразпределителна мрежа-Община Балчик”, Подобект: „Разпределителна мрежа Община Балчик клон III”, находящ се в Община Балчик с административен адрес от гр.Балчик до КК „Албена”, Област Добрич, е съставен Констативен акт №2 от 03.10.2016г., за образувано административно производство по реда на чл.178 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за забрана ползване на строежа и прекъсване захранването му с газ.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Добрич при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Североизточен район /СИР/.
    Възражения срещу съставения Констативен акт №2/03.10.2016г. могат да бъдат подавани в РО „НСК” Добрич при РДНСК СИР на адрес: гр.Добрич, бул. „Добруджа” №28, ет.1, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч., в 7-дневен срок, считано от датата на обявяването на настоящето съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност