За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ №3/22.10.2019

ДО П. Х. Т.
БУЛ. „К.Б.I“ №302 ГР. В


    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в законна сила Заповед ДК-02-СИР-3/30.05.2017 г. на Началник РДНСК-Североизточен район /сега РДНСК-Варна/ за премахване за строеж „Пристройка с приобщаване на част от две открити тераси към ап.13, разположен на пети етаж - кота +10,70 м. в жилищна сграда с административен адрес: ул. „Д-р Басанович“ №7, гр. Варна”, Ви е отправена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административно процесуалния кодекс с изх.№РП-199-00-651/20.08.2018 г.
    Със съдържанието на поканата може да се запознаете в сградата на РДНСК -Варна, бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, ст.708.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност