За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.7.2019 г.

Изх. № ПЗ-621-00-253/01.07.2019

ДО
ЕТ“А*-А* А*-В* П*“
УЛ. „*******“ №*
с. Огняново
Общ. Пазарджик

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН П.,
   
    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-01/05.01.2017г. с Решение №4431/26.03.2019г. на Върховен Административен Съд на Република България, от Началникът на РДНСК-ЮЦР е издадено писмо изх. № ЮЦР-ПЗ-157-00-274/07.05.2019г., представляващо покана за доброволно изпълнение на горепосочената заповед по реда на чл. 277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РДНСК-Пазарджик при РДНСК-ЮЦР на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ №3а, ет. 2. всеки работен ден от 9,00ч. до 17,30ч. в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност