За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.1.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Я-157-00-055/27.01.2020 г.

ДО З. Г. В.
УЛ „Р” №83, ГР. Я
ДО Р. П. В.
УЛ „Р.” №83, ГР. Я

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед №ДК-02-ЮИР-95/09.05.2011г. на началника на РДНСК-ЮИР за премахване на незаконен строеж „Пристройка и надстройка над съществуваща жилищна сграда“ с идентификатор 87374.530.24.2 намираща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-679, кв. 38 по плана на гр. Ямбол, с административен адрес, гр. Ямбол, ул. „Радецки” №83, Ви е отправена Покана за доброволно изпълнение изх. № Я-157-00-351/24.10.2019г.
    На основание чл.277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс сте поканени в 14 /четиринадесет/ дневен срок да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение на интернет-страницата на ДНСК.
    Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в РДНСК Янбол, адрес: пл. „Освобождение” №7, ет.37, гр. Ямбол, всеки работен ден от 9,00ч до 17,30ч.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност