За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С20-1110/2022г.

ДО:
М. К. Ш-К. в качеството му на възложител на „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи на две нива“, находящ се в УПИ XI -31,32, кв. 129, м. ГГЦ „Зона Б-4“ по плана на гр. София, район „Възраждане“-СО, с адимистративен адрес: ул. „Цар Симеон“ №222

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязло в законна сила Решение №12969/17.12.2021г., постановено по адм. дело №7538/2021г., Второ отделение, по описа на Върховен административен съд на Република България, Заповед №ДК-02-С-16/27.11.2020г. на Началника на РДНСК София е потвърдена в частта, касаеща едноетажна надстройка, пристройка, метален четирискатен навес и галъбарник, находящи се в строеж: „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи на две нива“, находящ се в УПИ XI -31,32, кв. 129, м. ГГЦ „Зона Б-4“ по плана на гр. София, район „Възраждане“-СО, с адимистративен адрес: ул. „Цар Симеон“ №222.
    Предвид което е издадена Покана за доброволно изпълнение, на основание чл.277, ал.1 от АПК с Изх.№С20-1110-00-767/20.06.2022г. от Вр.И.Д. Началник РДНСК София.
    Покана Изх.№С20-1110-00-767/20.06.2022г. може да Ви бъде връчена в РДНСК София, ул. „Алабин“ №35, ет.4.
    Настоящето съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 07.11.2022 и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на § 4, ал.2, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност