За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.8.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С4-866-01-351/16.08.2017г.

ДО : ИЛИАНА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА - РАЙЧИНОВА,
СЕРГЕЙ ТРАЯНОВ РАЙЧИНОВ,
МАРТИНА ТРАЯНОВА РАЙЧИНОВА и
ЛИГИЯ ИВАНОВА КИРОВА
Адрес: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАР БОРИС III” № 96

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: „Пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда и преустройство“ находящ се в УПИ XV-570I, кв. 81 по плана на гр. София , м. „Красно село - Център“, с административен адрес: бул. „Цар Борис III“ № 96, e издадена Покана за доброволно изпълнение № ЮЗР13-129-00-665/12.07.2017г. на Началника на РДНСК-ЮЗР, за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЗР-367/19.11.2012г. на Началника на РДНСК-ЮЗР за премахване на горецитирания незаконен строеж.
    Със съдържанието на Поканата може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. София, адрес: гр.София, ул.”Алабин:” №35 в 14 дневен срок.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност