За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.1.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Св-89/ВТ-179-00-317/2018

ДО М. В. М.
ул. „Г. М.” № 49 гр. Св.

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед №ДК-02-СЦР-08/20.05.2015г. на Началника на РДНСК-СЦР за премахване на незаконен строеж: „Шадраван”, находящ се в ПИ 65766.401.1 по КК и КР на гр. Св., м. „П.”, от Началника на РДНСК-СЦР, Ви е отправена Покана за доброволно изпълнение изх. № Вт-179-00-317/31.10.2018г.
    На основание чл.277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс сте поканен в 14 /четиринадесет/ дневен срок да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение на интернет-страницата на ДНСК.
    Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в РО НСК Велико Търново при РДНСК Северен централен район, адрес: ул. „Цар Теодор Светослав” №59, ет.7, гр. В.Търново, всеки работен ден от 9,00ч до 17,30ч.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност