За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


02.4.2015 г.

Публична покана с предмет „Почистване на административните сгради на ДНСК“

Покана 02.04.2015г.

Изисквания и указания - 02.04.2015 г.

Приложения - 02.04.2015 г.

Техническо задание (Приложение 1 и 1А) - 02.04.2015 г.

 

Отговори на въпрос: "Може ли да подаде оферта за участие фирма вписана в регистъра на специализираните предприятия
и кооперации с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в списък на
произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните
услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с
увреждания по реда на ЗОП и какви права има при участие?" 08.04.2015г.

Съобщение относно отваряне на офертите 16.04.2015г.

Протокол класиране на участниците 20.04.2015г.

Договор 30.04.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 16.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 19.11.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Последно плащане-13.07.2016г. - 12.08.2016г.

Изплатена сума по договора – 41368,10 лв. без ДДС. - 12.08.2016г.

Договорът е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 13.07.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 12.08.2016г.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност