За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.3.2016 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с предмет
„Закупуване на четири броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК"

Покана - 15.03.2016

Съобщение до медиите - 15.03.2016

Изисквания и указания - 15.03.2016

Приложения - 15.03.2016

Протокол избор на изпълнител - 15.04.2016

Договор - 20.04.2016

Извършени плащания 17.06.2016

Плащане-25.05.2016г.

Изплатена сума по договора - 41333,32 лв. без ДДС, 41 600,00 лв. без ДДС;

Договорът е изпълнен с извършване на дължимото плащане на 25.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия - 17.06.2016  


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност