За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.3.2016 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с предмет
„Охрана на обекти на ДНСК със сигнално - охранителна техника", както и "Осигуряване на
физическа охрана на административните сгради на ДНСК на адрес гр. София, бул. "Христо Ботев" 47 и ул. "Алабин" 35"

Покана - 15.03.2016

Съобщение до медиите - 15.03.2016

Изисквания и указания - 15.03.2016

Приложения - 15.03.2016

Протокол за избор на изпълнител - 05.04.2016

Договор обособена позиция №1 - 08.04.2016

Договор обособена позиция №2 - 08.04.2016

Договори с подизпълнители по обособена позиция 2 - 19.04.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.07.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 18.08.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 18.11.2016

Информация за извършени плащания - 28.11.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 20.01.2017

Информация за извършени плащания - 20.01.2017


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност