За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


06.01.2015 г.

Публичнa поканa

    Обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на ДНСК"

Покана 06.01.2015г.

Изисквания и указания 06.01.2015г.

Приложения 06.01.2015г.

Съобщение относно отваряне на офертите 16.01.2015г.

Протокол класиране 20.01.2015г.

Договор 12.02.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 20.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 17.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-1 от 12.02.2015г. с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия, описани в Приложение № 1" - 17.09.2015

Информация за извършени плащания - 19.10.2015

Информация за извършени плащания - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Последно плащане-06.04.2016г.  -15.04.2016 г.

Изплатена сума по договора – 29435,20 лв. без ДДС. - 15.04.2016 г.

Договорът е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 06.04.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 15.04.2016 г.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност