Помощна система

чл. 154, ал. 2, т.1 - 4 от ЗУТ

(2) Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които: 1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план; 2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита; 3. са несъвместими с предназначението на територията; 4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания; 5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията; 6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа; 7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения; 8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.