За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Обявление по чл.17, ал.2 от ЗПУКИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Процедури
Събиране на оферти с обява
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Административни услуги
   Е-услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

          Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
          ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
          ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.
          Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ.  

За корупция в системата на ДНСК може да съобщавате на посочения електронен адрес

 

coruption@dnsk.mrrb.government.bg

или на телефон

080011081

Безплатно от цялата страна

Център за обслужване на клиенти

тел. 9159 137 , факс 952 19 91
Работно време: от 9.00 до 17.30 часа

или на електронна поща 
dnsk@dnsk.mrrb.government.bg

Пресцентър ДНСК

dnsk@dnsk.mrrb.government.bg
Тоня Радевска - специалист 02/9159165
tonya.radevska@dnsk.mrrb.government.bg

Сметка на ДНСК

Заплащането на дължимите такси по Тарифа 14 може да бъде извършено:
• по банков път по сметка на ДНСК в “УниКредит Булбанк” АД, офис „Батенберг“ IBAN BG 92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF;
• с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал в касата на ДНСК в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47.

 
Съобщения
17.08.2017
Изх. №ПК-1273-01-169/27.03.2017г.
ДО МАРИО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
УЛ. „МЛАДЕН СТОЯНОВ“, БЛ. 2, ВХ. Г, АП. 73
ГР. ПЕРНИК

10.08.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
18.07.2017
Изх. № СС-1619-00-393/01.02.2017г.
ДО ДЕЧКА КИРИЛОВА ЗЛАТЕВА
УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 6, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. СИЛИСТРА

29.05.2017
Изх. №ПЗ-5097-05-861/23.12.2016г.
ДО СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
УЛ. „ПЕТДЕСЕТА“ №7А, С. ИВАЙЛО
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

23.05.2017
Изх. № БД-1530-05-018/09.11.2016г.
ДО ОЛЕГ ВАНГЕЛОВ БРАШНАРОВ
УЛ. „КОЧО МАВРОДИЕВ“ № 6
ГР. ПЕТРИЧ

10.04.2017
Изх. № М-2996-05-220/18.11.2016г.
ДО СВЕТОСЛАВА ЦВЕТАНОВА ГОЧЕВА
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №6, ЕТ.4, АП.412
ОБЛАСТ МОНТАНА, ГР. ЛОМ

06.04.2017
Изх. № РС-677-01-802/15.04.2016г.
ДО ПАВЛИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
УЛ. „ЛЮЛЯК“ № 19, ГР. РУСЕ

29.03.2017
Информация относно процедура по премахване на буни пред морски плаж на къмпинг „Черноморец“

17.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ № ДК-05-573-00-472 / 15.11.2016г.
ДО НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ НАНКОВ
ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РОМАН
УЛ. НИКОЛА ВОЙВОДОВ №20, ВХ.А, АП.8 гр.Враца

16.01.2017
Изх. № КН-656-04-201/ 19.09.2016г.
ДО ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ
УЛ. ГЕН. ГУРКО №31
С. ЯХИНОВО, ОБЩ. ДУПНИЦА

09.01.2017
Графици за извършване на планови проверки през 2017г. върху дейността на общинските администрации по спазване разпоредбите по ЗУТ
Още новини...

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта