За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.12.2012 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:
„Предоставяне на цифрови фиксирани услуги по стандарт TDM и мобилни телефонни услуги по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на ДНСК”

Приложения
 
Обявление
Описание на предмета на поръчката
Решение
Изисквания и указания
Методика
Проект Договор стационарни
Проект Договор мобилни
Техническа спицификация
Съдържание на документацията
Образец №1 - Оферта
Образец №2 - Списък документи
Образец №3 - Административни сведения
Образец №4 - чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.2 т.2,2а и т.5 ЗОП
Образец №5 - Декларация по чл.47, ал1, т.2,т.3 и ал.2,т.1,т.3 и т.4 ЗОП
Образец №6 Декларация по чл.47, ал.5 ЗОП
Образец №7 - Декларация за условията на договора
Образец №8 - Техническо предложение за фиксирана телефония
Образец №8 - Техническо предложение за мобилна телефония
Образец №9 - Ценово предложение за фиксирана телефония
Образец №9 - Ценово предложение за мобилна телефония
Образец №10 - ИНФОРМАЦИЯ за общия оборот и за оборота от дейности в областта на предмета на поръчката за последните три години
Образец №11 - Списък договори
Образец №12 - Гаранция за участие
Образец №13 - Гаранция за изпълние
Образец №14 - Гаранция подизпълнители
Образец №15 - Декларация чл.56, ал.1 , т.8 ЗОП
Образец №16 - ДЕКЛАРАЦИЯ за осигуряване на възможност за запазване на географските номера, ползвани от Възложителя
Образец №17 - ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на принадлежност към картел по смисъла на Закона за защита на конкуренцията
Всички документи в архив


   


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта