За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Процедури
Събиране на оферти с обява
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Административни услуги
   Е-услуги
   Обратна връзка
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Обществена поръчка
Обществена поръчка с предмет "Почистване на административните сгради на ДНСК" - Централно управление и областни регионални поделения
 
 
 
 
Приложения
Техническа оферта
Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Декларация запознаване с условията на поръчката
Ценово предложение
Спецификация и количествено-стойностна сметка
Адреси на административните сгради на ДНСК

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта