За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.2.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

    Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югозападен район уведомява всички строителни фирми, членове на Камара на строителите в България, че във връзка с провеждане на процедура по избор на изпълнител за принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-Бл-46/02.07.2010г. на сектор Благоевград за премахване на строеж „Ограда”, находящ се в УПИ І-1308, кв.231 по плана на гр.Гоце Делчев в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение фирмите желаещи да участват в процедурата по избор на изпълнител могат да представят оферти в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49, п.к. 41, като същите следва да са придружени с декларации по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП.
    Повече информация относно вида и местоположението на незаконния строеж може да получите в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, телефон 073/83 15 27.
   


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта