За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Номер: ФО-415-03-834 от 23.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция за национален строителен контрол, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47, За: Олга Марчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9159166, E-mail: Olga.Marcheva@dnsk.mip.government.bg, Факс: 02 9521991

Място/места за контакт: Олга Марчева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dnsk.mip.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dnsk.mip.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrYlvColLm%2bN8XYPc7wDX0KPU8MWNQ1NZG35DGRiHgiePP6dXXt1lYF.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Строителен контрол


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка е "Закупуване на компютърна техника и оборудване" и включва доставка на 10 бр. компютърни конфигурации, 10 бр. скенери и 1 бр. устройство за съхранение на данни.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

ДА

ІV.2.1.1.) Продуктова група

Офис IT оборудване

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
Техническата спецификация:

1

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на поръчката чрез открита процедура гарантира свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и е в съответствие с разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Илиев Христов
Длъжност: Началник на ДНСК

 

Обявление 23.06.2014 г.

Приложения 23.06.2014 г.

 

01.07.2014г. Отговор на въпрос: Външна форма на кутията Sтall Form Factor РС. Захранване вътрешно, 220-240V, З00W при минимум 85% ефективност. Няма SFF с такова захранване.

16.07.2014г. Отговор на въпрос:
В конкретната процедура Вие сте определшш 300 W при минимум 85% ефективност.
Бихте ли разгледали и приели предложение за компютърна система, произведена от
утвърден световен производител, със същите или по-добри технически параметри, но
със захранване което консумира по-малко електроенергия, като производителя
гарантира за работоспособността на системата?


21.07.2014г. Отговор на въпрос:
В заданието параметър Външна форма на кутията, Минималното изискване е посочено Small Form Factor PC.
Бихте ли приели различна форма на кутията от Small Form Factor, примерно Micro Tower или Tower?
Aко можете посочете точни максимални размери и кубатура.

Информация за дата, часа и мястото на отваряне на ценовата оферта 29.07.2014г.


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта