За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, гр. София, бул. „Христо Ботев” №47, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

 

                                                О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

 

1.  За длъжността  Началник Сектор Габрово при РДНСК Северен Централен район

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- степен на образование – магистър

- професионален опит – 4 /четири/ години

- ранг –  III младши

Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове няма.

3. Допълнителни изисквания за образование – архитектура или строителство

4. Начинът за провеждане на конкурса е:

- практически изпит

- интервю

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- копия от документи за придобита образователна степен и допълнителни квалификации.

-  копия от документи удостоверяващи професионалния опит

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в десетдневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в административната сграда на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№47, ет.5, стая 57.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационните табла в сградите на ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев”№ 47 и Сектор Габрово при РДНСК Северен Централен район, гр.Габрово, пл. „Възраждане”№3, ет.3, както и на електронната страница на ДНСК – www.dnsk.mrrb.government.bg.

8. Съгласно длъжностна характеристика Началник Сектор Габрово при РДНСК Северен Централен район организира, ръководи, контролира и отговаря за изпълнение дейността на сектора при упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и съответствието с изискванията към строежите в обхвата на териториалната компетентност, съобразно правомощията, предоставени му от Началника на ДНСК.

9. Основната заплата за длъжността началник сектор е 535 /петстотин тридесет и пет/ лв. +ДМС по Наредба №2/08.05.2006г. на МРРБ.


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта