За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Политика за защита на личните данни
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Дейност на ДНСК

ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи.

Строителен контрол
Подпомага Министъра на РРБ по издаване на лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант
Началникът на ДНСК изготвя мотивирано предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за отнемане на лицензи за упражняване на дейността консултант когато:
  • органите на ДНСК отменят като незаконосъобразни повече от 3 разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицензирания консултант, относно съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията относно оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от 3 пъти в продължение на една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или на едноличния търговец;

ДНСК е администрацията, която подпомага Министерството на регионалното развитие и благоустройството при съставянето и поддържането на публични регистри за издадените и отнетите лицензии на лицата, упражняващи дейността консултант.


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта