За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Подпомага Министъра на РРБ по издаване на лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант

Началникът на ДНСК изготвя мотивирано предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за отнемане на лицензи за упражняване на дейността консултант когато:

  • органите на ДНСК отменят като незаконосъобразни повече от 3 разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицензирания консултант, относно съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията относно оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от 3 пъти в продължение на една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или на едноличния търговец;

ДНСК е администрацията, която подпомага Министерството на регионалното развитие и благоустройството при съставянето и поддържането на публични регистри за издадените и отнетите лицензии на лицата, упражняващи дейността консултант.

  • Издаване на лицензи на юридически лица и еднолични търговци за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор
  • Издаване на изменени и допълнени списъци на технически правоспособните физически лица...

  •  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
    © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта