За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Политика за защита на личните данни
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия на ДНСК
Доклади за дейността на ДНСК
Декларации по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Подпомага Министъра на РРБ по издаване на лицензи на лицата, упражняващи дейността консултант

Началникът на ДНСК изготвя мотивирано предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за отнемане на лицензи за упражняване на дейността консултант когато:

  • органите на ДНСК отменят като незаконосъобразни повече от 3 разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицензирания консултант, относно съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията относно оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняването на строителен надзор за всеки отделен обект;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му;
  • с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от 3 пъти в продължение на една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или на едноличния търговец;

ДНСК е администрацията, която подпомага Министерството на регионалното развитие и благоустройството при съставянето и поддържането на публични регистри за издадените и отнетите лицензии на лицата, упражняващи дейността консултант.

  • Издаване на лицензи на юридически лица и еднолични търговци за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор
  • Издаване на изменени и допълнени списъци на технически правоспособните физически лица...

  •  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
    © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта