За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Издаване на изменени и допълнени списъци на технически правоспособните физически лица към свидетелствата за оправомощаване, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството за упражняване независим строителен надзор в проектирането, независим строителен надзор в проектирането и строителството и независим строителен надзор в строителството, за които срокът за оправомощаване не е изтекъл и на лицата, упражняващи строителен надзор, лицензирани за това от началника на Дирекцията за национален строителен контрол до изтичане на срока на лиценза

Заявлението за изменение и допълнение на списъка се подава до Началника на ДНСК.

При включването на специалисти заявлението се придружава от необходимите документи, за всеки един от тях. При изключване на специалисти от заверения списък се оценяват компетенциите на оставащите, във връзка със спецификата на видовете строежи, съобразно утвърдения от лицензионната комисия общ списък от специалисти по отделните специалности За PDF документи вариант 1, За PDF документи вариант 2, За PDF документи вариант 3, предвид получените лицензи за съответните видове строежи.

Необходими документи и формуляри Заявление от управителя на юридическото лице или едноличния търговец, притежаващ свидетелство за оправомощаване за упражняване на независим строителен надзор и/или лиценз за строителен надзор;

При включване на нови специалист:

  1. За PDF документи Заверен списък по образец;
  2. удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че лицата за последните 3 години не са допуснали или извършили нарушения по ЗУТ по отменения Закон за териториалното и селищно устройство и актовете по прилагането им;
  3. свидетелства за съдимост;
  4. документи удостоверяващи техническата правоспособност, професионалната квалификация и трудовия стаж;
  5. копие от дипломите за завърщено висше образование;
  6. биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и професионалния опит, в т.ч. списък на реализираните обекти;
  7. други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т.н. за упражняване на дейността.

Срок за изпълнение: 14-дневен срок от постъпване на заявлението.

Такси: по тарифа приета от Министерския съвет.

Нормативна база Указание No. 90-04-1316/10.08.2001 г. на МРРБ, Чл. 167 ал.5 ЗУТ и чл.167 ал.2 ЗУТ


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта