За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Издаване на лицензи на юридически лица и еднолични търговци за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор

Лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз, подава писмено заявление до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, по утвърден образец. Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя със заповед състава и организацията на дейността на междуведомствена комисия за издаване лиценз на консултанта.

Председател на комисията е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Комисията разглежда постъпилите заявления за издаване на лиценз, проучва и оценява подадените документи, провежда обсъждане и при необходимост - събеседване, с кандидатстващите лица, прави констатации и взема решение с явно гласуване с квалифицирано мнозинство.

Въз основа на решението на комисията и на мотивирано предложение на нейния председател, министърът на регионалното развитие и благоустройството издава лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Лицензът е със срок на валидност пет /5/ години.

Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне и преотстъпване.

Необходими документи и формуляри

За PDF документи Заявление

Необходими документи към заявлението:

 1. нотариално заверено копие от решението за регистрация по Търговски закон и удостоверение за актуално състояние на търговеца;
 2. данъчна регистрация;
 3. регистрация по БУЛСТАТ;
 4. удостоверение от данъчната служба, че лицето няма задължения към държавата;
 5. удостоверение от РДНСК, че лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз не е допуснало или извършило системни нарушения по Закона за устройство на територията и нормативните актовете по прилагането му;
 6. За PDF документи списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражняват дейността, съдържащ данни за професионалния им опит и 5 годишен стаж, както и други компетентности и способности за упражняване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор

 7. документи, удостоверяващи правоспособността, професионалната квалификация и трудовия стаж за членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци и на наетите от тях физически лица, както следва: a) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър (за завършилите в чуждестранни висши училища се прилага документ за признаване и легализация на дипломата); b) копие от документи, доказващи трудовия стаж; в) подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота, заемана длъжност и конкретно извършвана дейност и информация за квалификацията и придобития професионален опит; г) подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри; д) други индивидуални документи, лицензи, референции и препоръки, удостоверяващи техническите компетентности и способности за упражняване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор.
 8. удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица не са допуснали или извършили системни нарушения по Закона за устройство на територията и нормативните актовете по прилагането му;
 9. свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица.
 10. Декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на консултанта и че отговаря на изискванията на чл.6, ал.5 от Наредбата да не участват в лиценза на повече от двама консултанти;
 11. Декларация на членовете на органите на управление на юридическите лица и еднолични търговци и на наетите от тях физически лица, че не са допуснали и/или извършили системни нарушения по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му.

Срок за изпълнение: 3-месечен срок от постъпване на заявлението.

Такси: по тарифа приета от Министерския съвет.

Нормативна база

 • Чл. 166 и чл.167 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
 • НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от 1.01.2004 г..

 •  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта