За ДНСК
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Top of Form

РЕШЕНИЕ

№ 12878
София, 27.11.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМА ЙОРДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

 

при секретар

Надя Савова

и с участието

на прокурора

Нестор Несторов

изслуша докладваното

от председателя

ДИМА ЙОРДАНОВА

Description: http://www.sac.government.bg/icons/ecblank.gif

по адм. дело № 6862/2008. Description: Document Link IconПроизводството е образувано по реда на чл. 208 от АПК.
Касаторът ДНСК гр.София е обжалвал решението от 24.03.2008 г. постановено по адм.д. №3703/2007 г. на Административен съд София- град, с което е отменена заповед 0 РД- 14-350/21.08.2007 г. , издадена от началника на ДНСК като незаконосъобразна.Наведени са доводи за отмяна по чл. 209, ал.1 т. 3 от АПК.
Ответникът "Сънрайс панорама " ООД гр.София чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на решението.
Представителят на Върховната административна поркуратура дава мнение за законосъобразност на решението.
Върховният административен съд, ІІ отд. след като прецени наведените доводи във връзка с доказателствата по делото , прие следното :
Касационната жалба е поаддена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК процесуално е допустима,но разгледана по същество е неоснователна.
За да постанови този резулатат, решаващият състав на съда е приел за незаконосъобразна, заповедта, предмет на обжалване на посоченото за издаването й основание, мотивирайки този свой извод с нарушение на администравинопроцесуалните предпоставки за издаването и не е съобразена с целта на закона.
С процесната заповед е спряно изпълнението на строеж " Жилищна сграда" / 3 + Г+ А/ с офис и подземен гараж с 17 броя паркоместа, находящ се в УПИХ - 910, кв. 17 плана на м"Витоша4 "ВЕЦ - Симеоново" гр.София
От доказателствата по делото безспорно е установено,че строителството на процесния обект е извършено въз основа на влязло в сила разрлешение за строеж и ведно с работния проект.
След изменение на чл. 156, ал.1 от ЗУ/ДВ бр. 65/2003 г. влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.Оспореното строително разрешение е било изпратено служебно на ДНСК - София и административния орган е следвало в 7 - дневен срок да го отмени, в случай, че не съотвества на ПУП и с изтичането му, разрешението не може да бъде отменено - чл. 156, ал.1 изр. посл. от ЗУТ.
Изискване за законосъобразност на проекта и разрешението е съотвествието им с подробния устройствен план/ чл. 142, ал.5т.1 и 2 и чл.148, ал.4 ЗУТ/ и затова с влизането им сила то се счита за установено, и то окончателно.Тази окончателност произтича от регламентираната в чл. 156, изр. 2 ЗУТ стабилност на влезлите в сила разрешения за строеж, която изключва възможността за отмяната им чрез извънредните способи вкл. и на основанието по чл. 99 т.1 от АПК- поради съществено нарушаване на изискванията за законосъобразността им, едно от които е и несъотвествието им с плана.От това следва,че е изключен и инцидентният контрол за законността им, какъвто по същество би представлявал отказът на началника на РДНСК да зачете действието им поради противоречие с ПУП.Такава преценка той може да направи по жалба или служебно/ чл. 149 и чл. 156 ЗУТ/ само до влизането им в сила, защото обратното би означавало премахването на строеж на това основание да може да бъде разпоредено безсрочно, вкл. и след въвеждането му в експлоатация по установения ред.
В случаят законосъобразно съдът е дал предимство на неотмененото по реда на чл. 149, ал.3 или 156 разрешение, изключващо възможността за спиране на процесния стореж като незаконен по чл. 224, ал. 7 вр. с чл. 225, ал.1 т.1 от ЗУТ.
Приемайки изводите за незаконосъобразност на административния акт, съдът е постановил решението в съотвествие с материалния закон и наведеното оплакване е неоснователно. Събрани са са обсъдени всички относими към спора доказателства и решението е постановено въз основа на тях и закона.Изводите му кореспондират с доказателствата по делото.В случая не са налице отменителните основания посочени в разпоредбата на чл. 209, ал.1 т. 3 от АПК , поради което и на основание чл. 221, ал.2 изр. 1 от АПК псъщото следва да се остави сила.
По изложените съображения Върховният административен съд, ІІ отд.

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решението от от 24.03.2008 г. постановено по адм.д. №3703/2007 г. на Администратвен съд- София - град.
Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Дима Йорданова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Георги Ангелов
/п/ Севдалина Червенкова

Д.Й.

Bottom of Form

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта