За ДНСК
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


РЕШЕНИЕ  № 3822 София

РЕШЕНИЕ

№ 8756
София, 17.06.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар Михаела Цветкова и с участието
на прокурора Македонка Поповска изслуша докладваното
от съдията СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
по адм. дело № 5904/2013.


С решение от 20.03.2013 г. по адм.д.№169/2012 г. Административен съд Кърджали е отменил заповед №ДК-02-ЮЦР-68 от 14.03.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район.
Решението се обжалва с касационна жалба от РДНСК Южен централен район. Жалбата е подадена в срок. Жалбоподателят моли решението да бъде отменено поради допуснато нарушение на материалния закон.
Ответникът по касационната жалба я оспорва..
Представителят на Върховната административна прокуратура предлага решението да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд обсъди касационните основания и установи следното:
С оспорената пред Кърджалийския административен съд заповед на РДНСК Южен централен район е разпоредено премахване на незаконен строеж"Бунгало" в УПИ ІV- "за краткотраен отдих" в землището на с.Брош, община Кърджали.
Кърджалийският административен съд е приел, че е налице строеж по смисъла на § 5,т.38 ДР ЗУТ. Същият е незаконен поради това, че е изграден без строителни книжа. Този строеж не подлежи на премахване, тъй като е търпим по смисъла на §127 ПЗР ЗИД ЗУТ.
Решението на Админисративен съд Кърджали е постановено при допуснато нарушение на материалния закон.
Установено е, че процесният строеж е изграден прз м. декември 1987 г. Не е деклариран от собственика му по реда на §16, ал. 2 ПР ЗУТ, но е бил допустим по правилата и нормативите, действали към момента на изграждането му и съгласно този закон.
Разпоредбата на §127, ал.1 ЗИД ЗУТ не изключва приложението на §16, ал. 1, 2 и 3 ПЗР ЗУТ, а се явява нейно допълнение, като въвежда четвърти период за обявяване на строежите за "търпими". Този нов период включва строежи, извършени в периода от 01.07.1998 . до 31.03.2001 г.
Процесният строеж е изграден през м. декември 1987 г. . За него е приложима разпоредбата на §16, ал. 2 ПР ЗУТ. За да е търпим е необходимо да е бил допустим по действащите градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали към момента на извършването на строежа или по този закон, както и да са били декларирани от собствениците им в 6 - месечен срок от влизането в сила на този закон. По отношение на процесния строеж не е налице втората кумулативно предвидена предпоставка и той не може да бъде определен като "търпим строеж".
Разпоредбата на §127, ЗИД ЗУТ има материалноправен характер . При липса на норма за обратно действие тя е приложима спрямо актове за премахване на незаконни строежи или забрана за ползване на строежи, издадени след влизането й в сила - 26.11.2012 г. Не е приложима за висящите съдебни производства по оспорване на актове, издадени преди влизането в сила на §127 ЗИД ЗУТ. Съгласно чл.142, ал. 1 АПК съотвествието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му. Приетите след този момент нови нормативни факти са приложими само ако имат изрично дадено с нормативен акт обратно действие съгласно чл.14 от Закона за нормативните актове. Нормата на §127 ЗИД ЗУТ няма такова действие.
Решението на Административен съд Кърджали е постановено при допуснато нарушение на материалния закон. Следва да бъде отменено и вместо него постановено друго решение, с което да се отхвърли жалбата на "Ес Енд Би Индастриъл Минералс" АД срещу заповед №ДК-02-ЮЦР68/14.03.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район
По изрложените съображения и на основание чл. 222, ал. 1 АПК, Върховният административен съд


РЕШИ:ОТМЕНЯ решение от 20.03.2013 г. по адм.д.№169/2012 г. на Кърджалийския административен съд и вместо него постановява:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ес Енд Би Индастриъл Минералс" АД срещу заповед №ДК-02-ЮЦР 68/14.03.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район.
Решението е окончателно.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Надежда Джелепова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Светлана Йонкова
/п/ Таня Радкова
С.Й.


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта