За ДНСК
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Top of Form

РЕШЕНИЕ

№ 13015
София, 01.12.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми октомври две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЛАВКА НАЙДЕНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ

 

при секретар

Мария Цветкова

и с участието

на прокурора

Мери Найденова

изслуша докладваното

от съдията

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ

Description: http://www.sac.government.bg/icons/ecblank.gif

по адм. дело № 8685/2008.
Производството е по чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационен протест на Зам. главният прокурор на ВАП и касационна жалба на началника на ДНСК - София, против решение № 399 /20.05.2008 г, постановено по адм. д. № 176 /2008 г, на Административен съд - София град, ІІ отд, 30 с-в. В протеста и в жалбата се излагат доводи за неправилност на решението, постановено в нарушение на материалноправните разпоредби и поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, както и необоснованост, като се иска отмяната му.
От представителите на "Ел Би Джей" АД е постъпило възражение с което се поддържа становището за неоснователност на касационния протест и касационната жалба.
Представителят на Върховна административна прокуратура предлага решението да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно.
Върховният административен съд, второ отделение намира, че протестът и касационната жалба са допустими, като подадени в срока по чл. 211, ал. 1 и 2 АПК.
Разгледани по същество са НЕОСНОВАТЕЛНИ, по следните съображения:
С обжалваното решение Административен съд - София град е отменил като незаконосъобразна Заповед № РД-14-238 /17.05.2007 г, на началника на ДНСК - София, издадена на основание чл. 225, ал. 1, във вр. чл. 222, ал. 1, т. 10 ЗУТ. С тази заповед е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Хотел "Дюни", извършен в УПИ І, кв. 69, по плана на к.к. "Слънчев бряг - изток" от "Ел Би Джей" АД - София. За да постанови този резултат административния съд е приел, че издадения административен акт е немотивиран, издаден при липса на съществен елемент от съдържанието, съгласно чл. 59 АПК - неяснота и непълнота на фактическите и правни основания, в случая описанието на обекта, не коренспондира с разпоредителната част на заповедта за премахването му, поради което води до нейната незаконосъобразност. Съдът е приел, че административния орган е нарушил процесуалните изисквания на чл. 35 АПК, като при издаването на акта не е изследвал наличиено на влезлите в сила: Разрешение за строеж № 4 /20.01.2004 г, и Разрешение за ползване № 116 /23.07.2004 г, на процесната сграда в контекста на забраната на чл. 156 ЗУТ. Съдът е приел, че строежът е бил законен както при неговото започване, така и при неговото завършване, тъй като за този период е действала нормата на чл. 225, ал. 2, т. 1 ЗУТ в редакцията й от /ДВ. бр. 65 от 2003 г/. След направения анализ на документите по делото с оглед разпоредбата, съдът е приел, че нито едно от условията в тяхната съвкуност не е налице, за да има незаконен строеж.
Решението е правилно и законосъобразно.
Неосноватерно е единственото касационно основание, до което се свеждат касационните оплаквания в протеста и жалбата . че обратно на приетото от съда, строежът е незаконен като несъответстващ на предвижданията на ПУП, макар да съответства на влезли в сила инвестиционен проект и строително разрешение.
Изискването за законосъобразност на проекта и разрешението, е съответствието им с ПУП /чл. 142, ал. 5, т. 1 и 2 и чл. 148, ал. 4 ЗУТ/. Ето защо с влизането им в сила, то се счита за установено и то окончателно. Тази окончателност произтича от регламентираната в чл. 156, изр. 2 ЗУТ стабилност на влезлите в сила разрешения за строеж, която изключва възможността за отмяната им чрез извънредните способи, включително на основанието по чл. 99, т. 1 АПК - поради съществено нарушение на изискванията за законосъобразността им, едно от които е и съответствието им с плана. От тово следва, че е изключен и инцидентния контрол за законността им, какъвто по същество би представлявал отказът на началника на РДНСК да зачете действието им, поради противоречие с ПУП. Такава преценка той може да направи по жалба или служебно /чл. 149, ал. 3 и чл. 156 ЗУТ /, само до влизането им в сила, защото обратното би означавало премахването на строеж на това основание да може да бъде разпоредено безсрочно, включително и след въвеждането му в експлоатация по установения ред.
Засиления стабилитет на строителното разрешение, стоящ зад нормата на чл. 156, цели предвидимост и сигурност на инвестиционния процес. Колизията между тази цел и целите на конкретния ПУП, предмет на защита по чл. 225, ал. 2, т. 1 ЗУТ, не може да бъде решена чрез абсолютизирането на една от двете норми, съответно цели, защото това би означавалода се игнорират изцяло или правните последици на строителното разрешение - т. е. интереса на инвеститора, или тези на плана - преследваните с него интереси. Решението, следователно, трябва да е диференцирано с отчитане и на двете норми, като се даде приоритет на строителното разрешение или ПУП в зависимост от тежестта на несъответствието помежду им.
Когато несъответствието би било основание за унищожаемост, но не и за нищожност на разрешението, правните му последици следва да бъдат зачетени и строежа не може да бъде третиран като незаконен по чл. 225, ал. 2, т. 1 ЗУТ. Обратното би означавало, че при съществуването на два противоречащи си по въпроса за съответствието между инведтиционния проект и плана административни акта - разрешението за строеж и заповедта на началника на РДНСК за спиране или премахване на строежа, поне единият от които е незаконосъобразен, инвеститорът, доверил се на разрешението, да не може да търси обезщетение за вреди. Искът му ще бъде винаги недопустим, тъй като строителното разрешение е окончателно неотменимо - чл. 204, ал. 1 АПК, във вр. чл. 156 ЗУТ.
Напротив, строежът, макар и съответстващ на строителното разрешение е незаконен по чл. 225, ал. 2, т. 1 ЗУТ, когато несъответствието на разрешението с плана е дотолкова тежко, че последиците му са правно нетърпими /разрешен строеж в защитена зона или в зона за озеленяване/, т.е. когато разрешението е нищожно, поради противоречие с материалния закон. В тези случаи нищожността на разрешението може да бъде разкрита безсрочно и то от началника на РДНСК /арг. чл. 149, ал. 5 АПК, във вр. чл. 216, ал. 2, във вр. ал. 1 и чл. 213 ЗУТ/, който е и компетентният да спре или премахне строежа. Искът за обезщетяване на вреди от нищожното строително разрешение в тези случаи е допустим - чл. 204, ал. 3 АПК, но за да бъде изключена възможността за различно решение на въпроса за нищожността в него, тя трябва да бъде обявена от началника на РДНСК или с влязла в сила заповед по чл. 216, ал. 5 ЗУТ, преди заповедта за спиране или премахване на строежа по чл. 225, ал. 2, т. 1 ЗУТ, или най-късно заедно с последната.
В случая несъответствието между разрешеното строителство на хотел в УПИ І, кв. 69, по плана на к.к. "Слънчев бряг - изток"и предвиденото с ПУП строителство за същия имот не е толкова съществено и не води до нищожност на строителното разрешение, като в тази насока административния съд правилно е кредитирал заключението на вещото лице. Законосъобразно, при това положение, съдът е дал предимство на неотмененото по реда на чл. 149, ал. 3 или чл. 156 ЗУТ разрешение за строеж.
При неоснователността на касационните оплаквания решението на административния съд следва да остане в сила. Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 АПК, Върховният административен съд

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 399 /20.05.2008 г, постановено по адм. д. № 176 /2008 г, на Административен съд - София град, ІІ отд, 30 с-в.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Славка Найденова

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Захаринка Тодорова
/п/ Джузепе Роджери

Д.Р.

Bottom of Form

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта