За ДНСК
   Нормативна база
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


РЕШЕНИЕ  № 11343 София

РЕШЕНИЕ

№ 11343
София, 09.08.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на единадесети юни две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНГЕЛ КАЛИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ
ЛЮБОМИРА МОТОВА

 

при секретар

Станка Ташкова

и с участието

на прокурора

Христо Ангелов

изслуша докладваното

от съдията

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ

по адм. дело № 6243/2013.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК.
Образувано е по касационна жалба на Андрей Пенев Андреев, действащ като ЕТ „Андрей Пенев – АПСИ” срещу Решение № 48 /13.03.2013г, по адм. дело № 404 /2012г. на Административен съд–Хасково, като в нея се развиват оплаквания за незаконосъобразност, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и неправилност. Иска се решението да се отмени с произтичащите от това последици.
Ответната страна – Началника на РДНСК–Южен централен район намира касационната жалба за неоснователна.
Становището на представителя на Върховна административна прокуратура е, че касационната жалба е неоснователна и предлага да се остави без уважение.
Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия съдебен състав приема, че касационната жалба е постъпила в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения:
С обжалваното решение Административен съд – Хасково е отхвърлил като неоснователна жалбата на Андрей Пенев Андреев срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-294 /23.10.2012 г. на Началника на РДНСК –Южен централен район, с която му е наредено да премахне, изпълнен от него незаконен строеж: "Кино - кабина ", находящ се в поземлен имот /ПИ/ № 77195.724.1 по КК на гр.Хасково, м. „Кенана”, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Обнова”, № 37.
Така постановеното решение е правилно и законосъобразно.
Правилно Административен съд – Хасково е приел, че Заповед № ДК-02-ЮЦР-294 /23.10.2012 г. на Началника на РДНСК–ЮЦР е произнесена от компетентен орган, в обема на правомощията му, делегирани със Заповед № РД-13-229 /02.07.2012 г, издадена от овластения по чл. 225, ал. 1, вр. с чл. 222, ал.1, т.10 ЗУТ Началник на ДНСК-София и е издадена след изпълнение на процедурата по чл. 225, ал. 3 ЗУТ – издаден е констативен акт № Х-53 /27.07.2012г., в който е обективирано и онагледено фактическото положение.
Обосновано първоинстанционния съд е приел, че съгласно представените доказателства се касае за „строеж” по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ, пета категория – съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 „а” ЗУТ и не попада в хипотезата на чл. 151, ал. 1 ЗУТ като същият е изграден в имот публична общинска собственост и без съгласието на собственика. С оглед годината на извършване на процесния строеж – 2008 г, е неприложима разпоредбата на § 16 ПР ЗУТ и липсват правни възможности за узаконяването му предвид разпоредбата на § 184 ПЗР ЗУТ. Същият е бил извършен без разрешение за строеж – в нарушение и чл. 148, ал. 1 ЗУТ. Административен съд – Хасково правилно е констатирал, че при издаването на Заповед № ДК-02-ЮЦР-294 /23.10.2012г. на Началника на РДНСК –Южен централен район не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, както и не е налице несъответствие с материалния закон, а процесният строеж е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ
Неоснователно е твърдението на касатора, че процесната заповед е издадена при липса на компетентност. Съгласно разпоредбата на § 126 ПЗР ЗИД ЗУТ /в сила от 26.11.2012г./ - „Започнатите до влизането в сила на на този закон производства по премахване на незаконни строежи или на части от тях от четвърта до шеста категория се довършват по досегашния ред.
С оглед изложеното не са налице отменителните основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което решението като правилно следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният административен съд, второ отделение, в настоящия съдебен състав на основание чл. 221, ал.1 и 2 АПК,

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 /13.03.2013г, по адм. дело № 404 /2012г. на Административен съд–Хасково.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Ангел Калинов

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Джузепе Роджери
/п/ Любомира Мотова

Д.Р.

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта