За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


П Р А В И Л Н И К ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕТО, ФУНКЦИИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО Приет с Постановление № 120 на Министерския съвет от 11 юни 1999 г., обн., ДВ, бр. 56 от 22 юни 1999 г., в сила от 1 юли 1999 г. Отменен с член единствен на Постановление № 238 на Министерския съвет от 22 октомври 2001 г. за отменяне на Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството, приет с Постановление № 120 на Министерския съвет от 1999 г. - ДВ, бр. 92 от 26 октомври 2001 г., в сила от 26 октомври 2001 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Правилникът урежда: 1. правата и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството; 2. условията и реда за оправомощаване на лицата, упражняващи независим строителен надзор; 3. правата и задълженията на лицата, упражняващи авторски надзор в строителството; 4. техническия контрол в проектирането; 5. техническия контрол в строителството. Чл. 2. (1) За упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството собственикът/инвеститорът на строежа сключва договор с оправомощено за това лице. (2) За упражняване на авторски надзор в строителството собственикът/инвеститорът сключва договор с проектанта. (3) За упражняване на технически контрол в проектирането и технически контрол в строителството собственикът/инвеститорът сключва договор с лице с техническа правоспособност и необходим опит, удостоверени от съответната браншова организация. Чл. 3. В условията по договорите задължително се включват правата и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор, авторски надзор и технически контрол, определени със Закона за териториално и селищно устройство, с правилника за неговото прилагане и с този правилник. Чл. 4. (1) Възнаграждението на лицето, упражняващо независим строителен надзор в проектирането и строителството, се определя съобразно строителната стойност на обекта. (2) Отговорността по договора, сключен за независим строителен надзор, е за срок не по-кратък от предвидените гаранционни срокове за отделните видове работи. Чл. 5. Собственикът/инвеститорът може да сключи договор за упражняване на независим строителен надзор в проектирането и в строителството с две отделни оправомощени лица. Чл. 6. (1) Лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и/или в строителството, не могат да бъдат проектанти и/или изпълнители, и/или доставчици на строителни материали и изделия. (2) Лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и/или в строителството, не могат да сключват договори за независим строителен надзор на проекти и строежи, за които наетите от тях по трудово или друго правоотношение специалисти са проектанти и/или изпълнители, и/или доставчици, както и свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон. Чл. 7. Лицето, упражняващо независим строителен надзор, представлява собственика/инвеститора на строежа пред всички държавни и общински органи, ако това е уговорено между тях и ако съгласно нормативен акт не е задължително участието на собственика или изрично упълномощено от него лице при съставяне на документи. Глава втора НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО Раздел I Строежи, за проектирането на които е задължителен независим строителен надзор Чл. 8. (1) Независим строителен надзор е задължителен за проектирането на: 1. жилищни сгради на четири и повече етажа; 2. строежи с обществено предназначение; 3. строежи с производствено предназначение; 4. строежи, свързани със сигурността и отбраната на страната. (2) Надзорът в проектирането е задължителен и за проекти - заснемане на съществуващи строежи по ал. 1, както и за проекти за преустройство, с които съществено се изменят носещите конструкции или се променя предназначението на обектите по ал. 1. Чл. 9. Независим строителен надзор в проектирането се упражнява за частите на проекта, които са задължителни за одобряване, за издаване на разрешение за строеж или на акт за узаконяване. Раздел II Права и задължения при упражняване на независим строителен надзор в проектирането Чл. 10. Собственикът/инвеститорът на строежа е длъжен да сключи договор за независим строителен надзор при проектирането на строежите, изброени в чл. 7, след получаване на скица с указан начин на застрояване (виза) за имота/парцела и сключване на договор за проектиране. Чл. 11. (1) Независимият строителен надзор в проектирането се упражнява в следния задължителен обхват: 1. спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране; 2. пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт - проверяват се пълнотата и правилността на подадените входни данни; 3. съответствие на проекта с предвижданията на общите и подробните градоустройствени планове; 4. съответствие на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към проектите; 5. съгласуване на проекта с всички специализирани контролни органи; 6. съгласуваност между отделните части на проекта; 7. топлотехнически изчисления, осигуряващи топлосъхранение и икономия на енергия; 8. правилно проектиране на инсталации и инженерни системи; 9. безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството; 10. пълнота на проектната документация. (2) Лицето, упражняващо независим строителен надзор в проектирането, има право: 1. да изисква и да получава разяснения от изпълнителите на проучвателните и проектните работи; 2. да изисква и да ползва всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, за правилността и пълнотата на изчисленията; 3. да връща за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проучвателните и проектните работи, когато не са спазени изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията. (3) Лицето, упражняващо независим строителен надзор, подписва и подпечатва всички части на проекта и представя доклад пред одобряващия орган относно спазване на изискванията за безопасност на проекта, предвидени в чл. 42, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство. (4) Разрешение за строеж не се издава, ако условията по ал. 3 не са изпълнени. (5) Разпоредбите по ал. 1-4 се прилагат и когато се изготвя проект - заснемане за узаконяване и е възможно да се издаде акт за узаконяване. Чл. 12. Несъгласие с решенията и препоръките на лицето, упражняващо независимия строителен надзор, може да бъде заявено от инвеститора или от проектанта пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол. След преценка на основателността на възражението и след събиране на доказателства органите на дирекцията издават задължителни указания. Глава трета НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО Раздел I Строежи, при изпълнението на които е задължителен независим строителен надзор Чл. 13. (1) Независим строителен надзор в строителството е задължителен при изпълнението на строежите, за които е задължителен независим строителен надзор в проектирането. (2) Независим строителен надзор в строителството се упражнява и при преустройство, надстрояване, пристрояване, промяна на предназначение или реконструкция на съществуващи строежи по ал. 1. Раздел II Права и задължения при упражняване на независим строителен надзор в строителството Чл. 14. Собственикът/инвеститорът на строежа е длъжен да сключи договор за упражняване на независим строителен надзор в строителството преди откриването на строителната площадка. Чл. 15. (1) Независимият строителен надзор по време на строителството се упражнява в следния задължителен обхват: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. изпълнение на строежите съобразно одобрените проекти; 4. контрол по спазването на условията за безопасност на труда съгласно проекта за организация на строителството; 5. опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; 6. качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; 7. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 8. правилно изпълнение на строително-монтажни работи; 9. годност на строежа за въвеждане в експлоатация. (2) Лицето, упражняващо независим строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство и Наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Чл. 16. (1) Решенията и указанията на лицето, упражняващо независим строителен надзор, вписани в заповедната книга на строежа, са задължителни за всички участници в строителството и следва да се изпълняват незабавно след вписването. (2) Отменяне на вписаните решения и указания може да бъде поискано от участниците в строителството пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 7-дневен срок от подписване на протокол за разногласие. Решението на органите на дирекцията е задължително. Чл. 17. (1) Въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността на независимия строителен надзор, се решават от лицето, упражняващо независимия строителен надзор. (2) Възражения по решенията по ал. 1 могат да се заявяват пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол. След преценка на основателността на възраженията и след събиране на доказателства Дирекцията за национален строителен контрол издава задължителни указания. Чл. 18. Не се допуска изменение на проекта по време на строителството, ако промяната не е съгласувана с инвеститора, с проектанта и с лицето, упражняващо независим строителен надзор в проектирането. Чл. 19. (1) При нарушаване на строителните правила и норми лицето, упражняващо независим строителен надзор или авторски надзор, е длъжно да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на чл. 159 и 160 от Закона за териториално и селищно устройство в 3-дневен срок от извършване на нарушението. (2) В случай че не бъде изпълнено задължението по ал. 1, лицето по ал. 1 носи отговорност по чл. 165а, т. 5 от Закона за териториално и селищно устройство. Чл. 20. (1) След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация лицето, упражняващо независим строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Дирекцията за национален строителен контрол. (2) След представяне на доклада по ал. 1 с приложени съгласувателни писма и разрешения на специализираните контролни органи, на становище на собственика/инвеститора на строежа и на заверена по установения ред екзекутивна документация органите на Дирекцията за национален строителен контрол: 1. назначават държавна приемателна комисия за строежите, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството; 2. издават разрешение за ползване или отказват издаването му за строежите извън тези по т. 1. Глава четвърта ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ Чл. 21. Лицата, упражняващи независим строителен надзор, са длъжни да имат застраховка за имуществена отговорност за вреди, причинени на собственика/инвеститора или на трети лица при или по повод изпълнението на проектирането и строителството, или за недостатъци, проявени преди изтичането на гаранционните срокове в строителството. Глава пета Раздел I Лица, упражняващи независим строителен надзор Чл. 22. Независим строителен надзор се упражнява от оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството лица, които: 1. са търговци по смисъла на Търговския закон; 2. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 3. разполагат с наети по трудово или друго правоотношение квалифицирани, правоспособни и с доказан професионализъм специалисти по различни специалности на проектирането и/или строителството, необходими за упражняване на надзор в съответните отрасли на проектирането и строителството, което се доказва със списък на назначените по трудов договор лица или привлечените за конкретна задача специалисти; 4. за последните 3 години не са допускали или извършвали нарушения на Закона за териториално и селищно устройство и на други нормативни актове по проектирането и строителството, което се доказва със справка от Дирекцията за национален строителен контрол. Чл. 23. При обсъждането на кандидатурите се вземат под внимание и препоръките или възраженията за търговците или лицата, наети от тях, от браншовите организации на проектанти и строители. Раздел II Органи и ред за оправомощаване Чл. 24. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава свидетелство за оправомощаване на лица за упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството. (2) За извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на строежи, свързани със сигурността и отбраната на страната, свидетелството се издава по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на вътрешните работи и с министъра на отбраната. Чл. 25. (1) По искане на министрите по чл. 24, ал. 2 могат да бъдат оправомощавани лица само за надзор в проектирането или само за надзор в строителството, както и в отделните отрасли на проектирането и строителството. (2) В случаите по ал. 1 необходимият състав от специалисти се определя в зависимост от частите на проекта, които подлежат на одобряване, и съобразно условията за разрешаване на строежа. (3) В случаите по ал. 1 лицата могат да бъдат оправомощавани за упражняване на независим строителен надзор за следните видове строежи: 1. жилищни сгради на четири и повече етажа; 2. строежи с обществено предназначение: а) магазини, заведения за обществено хранене и места за настаняване; б) болници и други здравни заведения, училища, административни сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения, ритуални сгради, културни домове, кина и театри; в) благоустройствени съоръжения в населените места; г) хидротехнически съоръжения; д) хидромелиоративни съоръжения; е) пътно строителство, улици в населените места; ж) железопътно строителство, гари, пристанища и летища; з) противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения по реките и морския бряг; и) топлопроводи, в т. ч. разпределителни мрежи и съоръжения; к) телекомуникационни мрежи и съоръжения; л) газопроводи, разпределителни станции и измервателни уреди; м) градини, паркове и озеленяване; н) подземни проводи и съоръжения; о) мостове и тунели; 3. производствени строежи: а) електрически мрежи и централи; б) халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция; в) селскостопански сгради, ако са основно застрояване в имота/парцела; г) заводи за производство на изделия на химическата промишленост; д) металургични заводи; е) заводи, предприятия и цехове на хранително-вкусовата промишленост; ж) текстилни предприятия и шивашки цехове; з) строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т. ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки; и) заводи за автомобилостроене, корабостроене, вагоностроене, металорежещи и други машини за нуждите на други производства, в т. ч. и предприятия за ремонт на кораби, автомобили, вагони и всички останали машини и превозни средства; к) топлоцентрали; л) заводи за производство на алкохол; м) заводи за ферментация, преработка и производство на тютюн и тютюневи изделия; н) други видове заводи; о) мини, открити рудници и кариери. Чл. 26. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя състав на комисия, която разглежда постъпилите молби и предлага решения за издаване на свидетелства за оправомощаване или решения за отказ за издаването им. (2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. (3) Членове на комисията са представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Дирекцията за национален строителен контрол, на Националния център по строителство и на общини. (4) Като членове със съвещателен глас в комисията участват и упълномощени представители на браншови организации на проектанти и строители. Чл. 27. Молбата за оправомощаване се придружава от доказателства за обстоятелствата по чл. 21. Чл. 28. (1) Комисията се свиква за заседание от нейния председател веднъж месечно при получени молби за оправомощаване. (2) Комисията уведомява молителя за заседанието по реда на Гражданския процесуален кодекс. Чл. 29. (1) Комисията провежда заседанието публично и може да поиска допълнителни данни, сведения и писмени доказателства, които да бъдат представени в 7-дневен срок. След изтичането на срока комисията се свиква на второ заседание, на което взема решение. (2) Счита се за прието решение за предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за издаване на свидетелство за оправомощаване, ако на заседанието присъстват повече от 2/3 от членовете на комисията и за решението гласуват повече от 2/3 от присъстващите членове. Във всички останали случаи комисията издава решение за отказ. (3) Гласуването на членовете в комисията е явно. (4) След приключване на гласуването председателят на комисията обявява взетото решение. Чл. 30. (1) Жалба срещу решението на комисията може да бъде подадена: 1. от органите на Дирекцията за национален строителен контрол - в случай че решението е за предложение за издаване на свидетелство за оправомощаване; 2. от молителя - в случай че решението е за отказ за издаване на свидетелство за оправомощаване. (2) Жалбите по ал. 1 се подават до министъра на регионалното развитие и благоустройството в 7-дневен срок от заседанието на комисията, на което е обявено решението. Чл. 31. (1) Въз основа на решението на комисията и на мотивирано предложение на председателя й след изтичане на срока за обжалване по чл. 30, ал. 2 министърът на регионалното развитие и благоустройството издава свидетелство за оправомощаване или отказва издаването му. (2) При постъпили жалби министърът на регионалното развитие и благоустройството може: 1. да потвърди решението на комисията; 2. да върне преписката за ново разглеждане от комисията; 3. да уважи жалбата и да издаде свидетелство за оправомощаване. (3) Решението на министъра е окончателно. Глава шеста СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОПРАВОМОЩАВАНЕТО Чл. 32. (1) Оправомощаването е за срок 3 години за надзор в проектирането и 5 години за надзор в строителството. В случай че лицето е оправомощено за надзор в строителството и проектирането, срокът на оправомощаването е 5 години. (2) В двумесечен срок преди изтичането на срока по ал. 1 лицата могат да отправят ново искане до органа по оправомощаването. (3) В случай че искането не бъде уважено, след издаването на отказа лицето не може да сключва договори за независим строителен надзор в проектирането и/или строителството. За неправомерно сключени договори лицето се санкционира по чл. 165а, т. 4 от Закона за териториално и селищно устройство. Чл. 33. Оправомощаването може да бъде прекратено преди изтичането на срока по чл. 32, ал. 1 в следните случаи: 1. по искане на оправомощеното лице при представяне на доказателства, че няма неприключил договор за надзор; 2. при прекратяване на юридическото лице; 3. при условията на чл. 35. Чл. 34. При искане за подновяване или за прекратяване на оправомощаването по реда на чл. 33, т. 1 и 2 се спазва процедурата по чл. 28. Чл. 35. Преди изтичането на срока по чл. 32, ал. 1 правомощията могат да бъдат прекратени от органа по оправомощаването и по предложение на Дирекцията за национален строителен контрол в следните случаи: 1. ако е наложена с влязло в сила наказателно постановление имуществена санкция по чл. 165а от Закона за териториално и селищно устройство за допуснато незаконно строителство; 2. ако са отменени от дирекцията като незаконосъобразни повече от три разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицето, упражняващо независим строителен надзор, за всеки отделен обект на контрол; 3. ако са установени повече от три случая на бездействие във връзка със задължителния обхват на контрол по чл. 8 и/или по чл. 11 за всеки отделен обект на контрол. Чл. 36. При процедура за предсрочно прекратяване на оправомощаването по предложение на Дирекцията за национален строителен контрол комисията взема решение след предоставяне на възможност на заинтересуваните лица да представят становище по представените от дирекцията доказателства. Глава седма АВТОРСКИ НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО Чл. 37. Проектантът на строежа упражнява авторски надзор в строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта. Чл. 38. (1) Проектантът на строежа е длъжен да присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, да ги подписва при покана от инвеститора. (2) Проектантът може да наблюдава изпълнението на строежа и извън случаите по ал. 1, ако това е договорено със собственика/инвеститора, както и когато по искане на инвеститора или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор, съгласува с него промяна в проекта. Чл. 39. Проектантът може да изпълнява и функциите на техническо ръководство на строежа, ако това е договорено с инвеститора. Глава осма ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО Чл. 40. (1) Технически контрол в проектирането се изисква за строежите, при които: 1. не е задължителен независим строителен надзор в проектирането; 2. не е сключен договор с лице по т. 1; 3. за издаване на разрешение за строеж се изисква одобрен проект. (2) На технически контрол подлежат конструктивната и архитектурната част на проекта. (3) Техническият контрол в проектирането обхваща: 1. спазването на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране; 2. пълнотата и структурното съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт - проверяват се пълнотата и правилността на подадените входни данни. (4) Лицата, упражняващи технически контрол в проектирането, имат право: 1. да изискват и да получават разяснения от изпълнителите на проучвателните и проектните работи; 2. да изискват и да ползват всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, правилността и пълнотата на изчисленията; 3. да връщат за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проучвателните и проектните работи, когато не са спазени изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията. (5) Лицата, упражняващи технически контрол в проектирането, са длъжни да подписват съответната част на проекта. Чл. 41. (1) Технически контрол в проектирането се упражнява от лица със съответното техническо образование и придобита специалност от висше учебно заведение. Те трябва да притежават необходимия опит в проектирането, което се удостоверява от браншовия съюз, и не по-малко от 6 години трудов стаж. (2) Технически контрол в проектирането не могат да упражняват лица, които са били санкционирани от Дирекцията за национален строителен контрол в това им качество, като проектанти или като длъжностни лица за нарушение на Закона за териториално и селищно устройство и на други действащи нормативни актове по проектирането и строителството, ако не е изтекла една година след влизането в сила на последното наказателно постановление. Чл. 42. Браншовите съюзи издават необходимото удостоверение за опит в проектирането, което важи за една година. Дирекцията за национален строителен контрол издава справка за обстоятелствата по чл. 41, ал. 2. Чл. 43. Браншовите съюзи са длъжни да водят регистър на лицата, за които такова удостоверение е издадено, и да предоставят информация на инвеститорите, на одобряващите органи и на органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Чл. 44. Влезлите в сила наказателни постановления за лица, упражняващи технически контрол в проектирането, се изпращат от Дирекцията за национален строителен контрол в съответния браншов съюз. При наличие на обстоятелствата по чл. 41, ал. 2 удостоверението не се подновява до изтичане на едногодишния срок. Чл. 45. (1) Технически контрол в строителството се изисква за строежите, при които: 1. не е задължителен независим строителен надзор в строителството; 2. не е сключен договор с лице по т. 1; 3. за издаване на разрешение за строеж се изисква одобрен проект. (2) Лицето, упражняващо технически контрол в строителството, е длъжно да осигури изпълнението на строежа съобразно одобрения проект и условията на издаденото разрешение за строеж. (3) За лицата, упражняващи технически контрол в строителството, браншовият съюз издава удостоверение за наличието на необходимата правоспособност и опит и води регистър, който е публичен. (4) Браншовият съюз заличава от регистъра лицата, които в качеството си на технически контрол в строителството са били санкционирани за нарушение на Закона за териториално и селищно устройство и на други действащи нормативни актове по строителството за срок една година след влизането в сила на наказателното постановление. (5) За влязло в сила наказателно постановление Дирекцията за национален строителен контрол уведомява браншовия съюз, който след заличаване на лицето от регистъра уведомява инвеститора. (6) Инвеститорът е длъжен да прекрати договора и да отстрани от строежа лице, упражняващо технически контрол, което не е вписано или е заличено от регистъра на браншовата организация. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Дирекцията за национален строителен контрол осъществява методическо ръководство, общ контрол и наблюдение на дейността на лицата, упражняващи независим строителен контрол и технически контрол. § 2. (1) Лицата, оправомощени да извършват независим строителен надзор, се вписват в регистър на Дирекцията за национален строителен контрол. (2) Регистърът е публичен и всеки заинтересуван инвеститор може да получи информация както за оправомощените лица, така и за валидността и обхвата на оправомощаването. (3) Дирекцията информира периодично браншовите организации за дейността на техните членове, оправомощени да упражняват независим строителен надзор. § 3. По смисъла на правилника: 1. "Проектант" е технически правоспособно физическо или юридическо лице, на което е възложено проучване и проектиране на строеж, част (етап) от строеж, изготвяне на всички или на отделна част от необходимите проекти за осъществяване на строеж. Физическото или юридическото лице може да бъде представлявано от свой упълномощен и технически правоспособен представител. 2. "Изпълнител" е всеки търговец по смисъла на Търговския закон - физическо или юридическо лице, с което е сключен договор за строителство с конкретен инвеститор или собственик. Физическото или юридическото лице може да бъде представлявано от свой упълномощен и технически правоспособен представител. § 4. За лица, сключили договори за независим строителен надзор в строителството на строежи, финансирани от международни финансови институции, от програми на Европейския съюз или от програми на други правителства, министърът на регионалното развитие и благоустройството може да издаде свидетелство за оправомощаване без спазването на процедурата по глава четвърта. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 5. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 2 и чл. 157, ал. 2 от Закона за териториално и селищно устройство. § 6. Правилникът влиза в сила от 1 юли 1999 г. § 7. Правилникът се прилага по отношение на всички строежи, за които: 1. е разрешено проучване и проектиране след 1 септември 1999 г. и до одобряване на проектите; 2. е постъпило искане за откриване на строителна площадка след 1 септември 1999 г. § 8. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава указания по прилагането на правилника. § 9. Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя с правилник организацията и реда на работа на комисията за оправомощаване на лица за упражняване на независим строителен надзор в проектирането и в строителството.

 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта